شعب کانون زبان خیام سکوی پیشرفت شما

کانون زبان خیام در سطح شهر مشهد دارای شعب مختلفی است شعب دارای فضاهای اختصاصی آموزشی برای رده های سنی مختلف هستند این تنها بخشی از ویژگی های کانون زبان خیام است